Komplet účtovné služby

  • Podnikatelia - právnické osoby, hlavne s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./, ponúkame pre Vás kompletné účtovnícke služby pre podvojné účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy.

Služby zahŕňajú:

 • samozrejmosťou je v prípade dohody vyzdvihnutie dokladov u Vás
 • príprava a usporiadanie dokladov pred samotným zaúčtovaním
 • vedenie účtovných kníh - denník, hlavná kniha
 • pravidelné vyhotovenie výstupov v zmysle zákona a Vašich požiadaviek
 • príprava a vyhotovenie účtovnej závierky - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • evidencia DPH a daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnné výkazy, kontrolné výkazy k DPH u platiteľov
 • elektronická komunikácia s finančnou správou a poisťovňami
 • Vy si zvolíte prevažujúcu formu komunikácie s našou účtovnou firmou - osobnú, či elektronickú
  • Živnostníci a SZČO, ponúkame pre Vás kompletný servis v oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva, prípadne daňovej evidencie v zmysle platnej legislatívy.

Služby zahŕňajú:

 • v prípade dohody vyzdvihnutie dokladov na Vami určenom mieste
 • príprava podkladov na zaúčtovanie
 • vedenie účtovných kníh v zmysle Zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve v z.n.p - peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy
 • reporting a vyhotovenie výstupov v zmysle zákona, prípadne podľa Vašich požiadaviek
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky - výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • priznanie k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz u platiteľov
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami
 • forma komunikácie s nami podľa Vašej preferencie - osobná alebo elektronická
  • Máte zamestnancov?

Poskytujeme vedenie komplet mzdovej agendy

 • vedenie mzdovej agendy v zmysle platnej legislatívy
 • spracovanie a výpočet miezd
 • prihlášky a odhlášky do sociálnej a zdravotných poisťovní
 • podávanie mesačných výkazov a prehľadov - elektronicky
 • ročné zúčtovanie
 • personalistika - pracovné zmluvy, dohody, evidencie, potvrdenia
  • Potrebujete spraviť daňové priznanie?

Ponúkame službu jednorázového vypracovania daňového priznania a účtovnej závierky, v prípade že

 • vediete účtovníctvo sami, ale účtovnú závierku a daňové priznanie radšej prenenecháte na profesionála, prípadne potrebujete len jeho prekontrolovanie
 • máte malý počet dokladov v priebehu roka a vyhovuje Vám ročné spracovanie dokladov a vyhotovenie účtovnej závierky a daňového priznania
 • ste zamestnaný - na SK alebo v zahraničí a máte povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku